شگرد‏های متناقض‏ نمایی (پارادوکس) زیبایی‏ شناختی
شگرد‏های متناقض‏ نمایی (پارادوکس) زیبایی‏ شناختی

احمد گلی؛ سردار بافکر عجب شیر

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 100-116

https://doi.org/10.22108/liar.2016.20570

چکیده
  در این مقاله، اقسام متناقض‏ نماهای زیبایی‏ شناختی، یکی از بدیع‌ترین و برجسته‌ترین شگردهای ادبی، در ادبیات فارسی نقد و بررسی شده است. متناقض ‏نماهای زیبایی‏ شناختی ادبیات فارسی را از حیث ساختار ...  بیشتر