خاقانی، معمار زبان و خیال
خاقانی، معمار زبان و خیال

محمد حسین کرمی؛ جواد دهقانیان

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1389، ، صفحه 1-16

چکیده
   در سبک ارّانی (آذربایجانی)، شعرخاقانی به دلیل برخورداری از زبان قوی و مضامین نو، برجستگی خاصی دارد. بهره‌گیری از شگردهای زبانی و موسیقایی؛ خصوصاًً واج آرایی، ترکیبات بدیع، آفرینش‌های واکی، زبان ...  بیشتر