نماد، نقاب و اسطوره در شعر پایداری قیصر امین‌پور
نماد، نقاب و اسطوره در شعر پایداری قیصر امین‌پور

کبری روشنفکر؛ حسینعلی قبادی؛ مرتضی زارع برمی

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 35-52

چکیده
  شعر دفاع مقدس در ذات و اصالت خود، دارای کارکردهای نمادین و اسطوره­ای است. این کارکردها به لحاظ ماهیت، ماندگار و پایدار و از ویژگی­های «فرامکانی» و «فرازمانی» برخوردارند. نمادها و مفاهیم ...  بیشتر