تحلیل و نقد سه قصة عامیانة بوشهری بر پایة نظریات ریخت شناسی و بازاندیشی نشانه های الگویی آنها
تحلیل و نقد سه قصة عامیانة بوشهری بر پایة نظریات ریخت شناسی و بازاندیشی نشانه های الگویی آنها

هومان شاکری؛ بهاءالدین اسکندری

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 87-100

https://doi.org/10.22108/liar.2018.101885.1053

چکیده
  در بررسی‌های ساختاری، بین قصه­های عامیانة سرتاسر جهان وجوه اشتراک زیادی وجود دارد. در پژوهش حاضر،  چند داستان عامیانة بوشهر، از منظرریخت­شناختی نقد و بررسی شده­اند. نخست مقولة ریخت­شناسی تعریف ...  بیشتر