ویژگی‌های ناگفتة شعر و فضای ادبی عصر قاجار
ویژگی‌های ناگفتة شعر و فضای ادبی عصر قاجار

محمد ابراهیم ایرج پور

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 15-30

https://doi.org/10.22108/liar.2019.114723.1531

چکیده
  تحقیقات اصیل و بنیادی دربارة موضوع شعر دورة بازگشت و عصر پس از صفویه، نسبت به دوره‌های دیگر شعر فارسی بسیار اندک است. این مقطع تاریخی شاید به‌دلیل تقلید و تکرار از دیگر دوره‌های ادبی کم‌اهمیت‌تر باشد؛ ...  بیشتر