تأثیر مقامات حریری بر گلستان و بوستان سعدی
تأثیر مقامات حریری بر گلستان و بوستان سعدی

محمدعلی محمدی

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 115-128

https://doi.org/10.22108/liar.2018.102468.1088

چکیده
  یکی از آثار مهم و اثرگذار بر کلام سعدی در گلستان و بوستان، مقامات حریری است. این کتاب را که سرشار از انواع ظرافت‌ کلام عرب است، به‌حق می‌توان نمونۀ عالی فصاحت در ادب عرب شمرد. سعدی که سال‌ها در بغداد ...  بیشتر