نگاهی به ردیف و کارکردهای آن در شعر خاقانی
نگاهی به ردیف و کارکردهای آن در شعر خاقانی

مسعود روحانی؛ محمّد عنایتی قادیکلایی

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1392، ، صفحه 67-88

چکیده
  به گفته‌ی محققان، ردیف را می‌توان یکی از اجزای اصلی شعر کهن فارسی دانست که ساخته و پرداخته‌ی ذوق و قریحه‌ی ایرانی است. ردیف به عنوان یکی از ارکان موسیقی کناری، نقش عمده‌ای در شعر کلاسیک فارسی ایفا نموده ...  بیشتر