ساختار منسجم غزلیات حافظ شیرازی
ساختار منسجم غزلیات حافظ شیرازی

تیمور مالمیر

دوره 1، شماره 1 ، اسفند 1388، ، صفحه 41-56

چکیده
  شعر حافظ در عین انسجام ساختاری، ظاهری پاشان و گسسته دارد. برخی منکران، به اعتبار این ظاهر بر حافظ خرده می‌گرفتند که هر بیتش سخنی مجزاست، برخی نیز برای بی‌اعتبار کردن حرف اصلی حافظ، ابیات او را از هم تفکیک ...  بیشتر