نوآوری و قالب‌شکنی در شعر شیخ سعدالدین احمد انصاری
نوآوری و قالب‌شکنی در شعر شیخ سعدالدین احمد انصاری

نجف جوکار؛ محمد حسین کرمی؛ حبیب الله کاشفی

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22108/liar.2016.20550

چکیده
  در این مقاله، بیشتر قالب‌های شعر کهن فارسی، به گونۀ ترکیبِ دو یا چند قالب در یک شعر، کاویده شده و‌ محور پژوهش، ساختارشکنی‌ها و قالب‌شکنی‌های شیخ سعدالدین انصاریِ کابلی، در حوزۀ ادب فارسی پرداخته شده ...  بیشتر