آسیب‌شناسی موسیقی بیرونی در شعر نیمایی
آسیب‌شناسی موسیقی بیرونی در شعر نیمایی

مهدی فیروزیان

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 137-150

https://doi.org/10.22108/liar.2016.20579

چکیده
  در این جستار با دیدگاهی انتقادی به بررسی موسیقی بیرونی در شعر نیمایی پرداخته‌ایم و با آوردن چند نمونه‌ شعر و پیش کشیدن مباحثی چون شیوة‌ سطربندی و جای پایان یافتن لخت‌ها، کاربرد اختیارات عروضی و لغزش‌برانگیزی ...  بیشتر