متمم قیدی، گروه قیدی، گروه اسمی یا گروه حرف اضافه ای؟
متمم قیدی، گروه قیدی، گروه اسمی یا گروه حرف اضافه ای؟

مریم حیدری

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 193-204

https://doi.org/10.22108/liar.2016.21027

چکیده
   متمم گروه اسمی است که پس از حرف اضافه قرار می گیرد و وجود آن در جمله گاه اجباری و گاه اختیاری است. هرچند موضوع متمم در دستور زبان از جمله موضوعات اصلی به شمار می رود، اما هنوز بسیاری از ابعاد آن مورد ...  بیشتر