نگاهی نو به بحر‌های عروضی بر پایة دانگ‌های موسیقی
نگاهی نو به بحر‌های عروضی بر پایة دانگ‌های موسیقی

مهران محبوبی مقدم؛ علی حیدری

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 65-80

https://doi.org/10.22108/liar.2021.129272.2027

چکیده
  نامشخص‌ بودن معیار ساخت ارکان اصلی عروضی و بحر‌های نوزده‌گانه بدون پیروی از منطقی درست در ایجاد آن‌ها، کاستی‌های بسیاری به‌ویژه در فهم و به‌خاطر سپردن نام‌های اوزان عروضی به‌ وجود آورده است. ازآن‌رو ...  بیشتر