قرینه ‏پردازی در نفثه‏ المصدور
قرینه ‏پردازی در نفثه‏ المصدور

علی اکبر سام خانیانی؛ علیرضا باغبان

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 67-84

https://doi.org/10.22108/liar.2016.20568

چکیده
  قرینه ‏پردازی، تکرار متوازن الگوی واحدهای زبانی در متن و از فنون مهم صورتگرایانه است که در شکل‌گیری فرم نثر و نظم پارسی، به‌ویژه نثر فنی و مصنوع روایی، داشته است. مشخص کردن وزن و جایگاه قرینه‏ پردازی، ...  بیشتر