کاربرد صفت در شعر معاصر
کاربرد صفت در شعر معاصر

لیلا کردبچه؛ حسین آقاحسینی؛ سیدمرتضی هاشمی

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22108/liar.2017.21765

چکیده
  هنجارگریزی از زبان معیار، انحراف از قوانین حاکم بر همنشینی واژه‌ها، افزودن قاعده‌هایی به برونۀ زبان معیار، به‌هم‌ریختن نحو جمله‌ها و دخل‌وتصرّف در ساختمان دستوری زبان معمول و متعارف، مجموعۀ روش‌هایی ...  بیشتر