فنّاوری در زبان امروز (جستاری در تأثیر تکنولوژی بر شعر احمد عزیزی)
فنّاوری در زبان امروز (جستاری در تأثیر تکنولوژی بر شعر احمد عزیزی)

مریم شعبانزاده

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 123-140

چکیده
  امروزه علوم و فنون با شتابی روزافزون همه جنبه‌های زندگی بشر را درنوردیده است. این دگرگونی بر نحوه تفکر انسان‌ها نیز تأثیر گذاشته و با تغییر تلقّی افراد نسبت به پدیده‌های پیرامونی، مکالمات و گفتگوها ...  بیشتر