«تأکید مجاز» و پیوند آن با «ابهام متن»
«تأکید مجاز» و پیوند آن با «ابهام متن»

امیر صالح معصومی؛ محمد خاقانی اصفهانی

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 15-26

https://doi.org/10.22108/liar.2016.20551

چکیده
  «مجاز» از مشهورترین پدیده‌های زبانی در زبان‌شناسی عربی است. یکی از شرایط به کارگرفتن مجاز همراه ساختن آن با «قرینه» است. وظیفه قرینه جلوگیری از برداشت معنی حقیقی از واژه‌ای است که به صورت ...  بیشتر