بررسی ارسال‌المثل و تمثیل در دیوان اشعار کلیم کاشانی
بررسی ارسال‌المثل و تمثیل در دیوان اشعار کلیم کاشانی

محمد میر؛ مهدی جوان بخت

دوره 8، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 223-234

https://doi.org/10.22108/liar.2016.21341

چکیده
  این پژوهش قصد دارد که میزان و نقش کاربرد دو صنعت ارسال‌المثل و تمثیل را در دیوان اشعار کلیم کاشانی از شاعران معروف سبک هندی بررسی کند. ارسال­المثل و تمثیل از جمله صنایع ادبی هستند که در سبک هندی به سبب ...  بیشتر