پیدایش و تحول چهار پاره سرایی در ایران
پیدایش و تحول چهار پاره سرایی در ایران

باقر صدری نیا

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 23-32

چکیده
  دربارۀ «چهار‌پاره» یا «دوبیتی‌های پیوسته» پیش از این به‌اجمال و اشاره، اینجا و آنجا سخن به میان آمده است، اما در مورد پیدایش، تحول و به‌ویژه تأثیر شعر نوگرای عثمانی بر رویکرد شاعران ایرانی ...  بیشتر