تحلیل جامعه‌شناختی ضعف صمیمیت عاطفی در تغزلات غنایی فرخی سیستانی
تحلیل جامعه‌شناختی ضعف صمیمیت عاطفی در تغزلات غنایی فرخی سیستانی

امید ذاکری کیش

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 169-186

https://doi.org/10.22108/liar.2021.127920.1996

چکیده
  فرخی سیستانی ازجمله شاعرانی است که تغزلات او دربردارندۀ ویژگی‌های چند طبقۀ مهم اجتماعی است. در این مقاله گزاره‌هایی که در تغزلات وی رابطۀ عاشق و معشوق را از نظر عاطفی، کم‌رنگ جلوه می‌دهد، نمود «ضعف ...  بیشتر