سطوح بلاغی خیال در تصاویر شعر معاصر
سطوح بلاغی خیال در تصاویر شعر معاصر

حسن دلبری؛ فریبا مهری

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 73-86

چکیده
  هدف مقاله حاضر آن است تا با بررسی روند تصویرسازی‌های ادبی در قلمرو تخیّلات شاعرانه که از مباحث بنیادین و قابل‌توجّه در بلاغت امروزی است؛ به معرفی سطوح مختلف خیال در این تصاویر بپردازد. مساله بنیادی ...  بیشتر