تحلیل نمایه و تطبیق آن با براعت استهلال در
تحلیل نمایه و تطبیق آن با براعت استهلال در "خسرو و شیرین" و "لیلی و مجنون" نظامی

عبدالله واثق عباسی؛ محمدامیر مشهدی؛ مهدی رستمی

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 63-74

https://doi.org/10.22108/liar.2016.20581

چکیده
  اصطلاح نمایه را نخستین بار رولان بارت فرانسوی در نیمۀ دوم سدۀ بیستم میلادی وارد حوزۀ روایت­شناسی کرد. از نگاه بارت ساختارگرا، نمایه یکی از انواع کارکردها در متن روایی است. این گونه، هرچند از نظر کنشی ...  بیشتر