گزاره های انشایی در نفثه المصدور
گزاره های انشایی در نفثه المصدور

محمدعلی خزانه دار لو؛ علیرضا قاسمی

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 103-118

https://doi.org/10.22108/liar.2016.20582

چکیده
  نفثه ­المصدور یکی از متون برجستة تاریخی- ادبی دورة مغول است که هدف اصلی نویسندة آن، نه صرفاً ثبت وقایع تاریخی بلکه حسب حال و بثّ­الشکوی و شرح مصائب خویش بوده است. از این رو، نویسنده برای گزارش احساسات ...  بیشتر