کاربست نظریة مایکل ریفاتر در خوانش و مقایسة حکایت «خلیفه و اعرابی» مثنوی مولوی و مصیبت‌نامة عطار
کاربست نظریة مایکل ریفاتر در خوانش و مقایسة حکایت «خلیفه و اعرابی» مثنوی مولوی و مصیبت‌نامة عطار

فرشته محجوب

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 127-150

https://doi.org/10.22108/liar.2021.127141.1970

چکیده
  نشانه‌شناسی عنوان عامی است که مجموعة متکثّر و متنوّعی از رویکردهای نقادانه ذیل آن طبقه‌بندی می‌شوند. براساس نظریة ریفاتر متون ادبی کارکردی لزوماً غیرمستقیم دارد که معنا در آن به‌وسیلة صناعات ادبی ...  بیشتر
واکاوی ساختاری و زیباشناختی نفثه‌المصدور
واکاوی ساختاری و زیباشناختی نفثه‌المصدور

فرشته محجوب

دوره 8، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 207-222

https://doi.org/10.22108/liar.2016.21340

چکیده
  ساختارگرایی، مطالعة دقیق یک اثر و کشف چارچوب حاکم بر آن است که هدف از آن، یافتن واحدهای یک اثر و کشف ارتباط بین آن‌هاست. ساختارگرایان تمام پدیده‌ها و رخدادهای عالم را دارای ساختارهای مشخص‌ می‌دانند ...  بیشتر