مضامین ادبی و بلاغی و صور خیال حرف جیم در ادب پارسی
مضامین ادبی و بلاغی و صور خیال حرف جیم در ادب پارسی

غلامرضا حیدری

دوره 11، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 15-34

https://doi.org/10.22108/liar.2019.117168.1623

چکیده
  حرف جیم (ج، جا)، حرفِ ششم از حروف الفبای پارسی، حرف پنجم از حروف الفبای عربی، حرفِ سوم از حروف ابجد و نمایندة عدد سه در حسابِ جُمّل است. حرف جیم، بعد از حرفالف که به­واسطة شکل و جایگاه خاص ادبی، دینی، عرفانی ...  بیشتر