نگرشی به باروی موسیقی کناری در مثنوی معنوی بر مبنای ترکیبات اشتقاقی
نگرشی به باروی موسیقی کناری در مثنوی معنوی بر مبنای ترکیبات اشتقاقی

پروین گلی زاده؛ قدرت قاسمی پور؛ رضا گورویی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 47-56

https://doi.org/10.22108/liar.2018.93666.0

چکیده
  یکی از وجوه شیوایی و بلاغت زبان مولوی عنصر ترکیب‌سازی است. پژوهشگران بیشتر به ادراک رموز عرفانی مثنوی توجه کرده و از روساخت و زبان مثنوی اشاره‌وار گذشته‌اند. یکی از فنون مولوی در انعطاف‌بخشی به صورت ...  بیشتر