تحلیل شخصیت رستم در هفت خان بر اساس دیدگاه های یونگ و فروید
تحلیل شخصیت رستم در هفت خان بر اساس دیدگاه های یونگ و فروید

میرجلال الدین کزازی؛ مهدی رضا کمالی بانیانی

دوره 8، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22108/liar.2016.21092

چکیده
  نقد روانشناسانه یکی از حوزه های جدید نقد ادبی به شمار می رود که اساساً اثر ادبی به عنوان بیان حالات ذهن و ساختار شخصیت های موجود بررسی می کند. این نوع نگرش با طرح مطالبی در باب ناخودآگاه شخصی و جمعی در آثار ...  بیشتر