نوعی خاص از ماضی نقلی در شاهنامه فردوسی
نوعی خاص از ماضی نقلی در شاهنامه فردوسی

محرّم رضایتی کیشه خاله؛ معصومه غیوری

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 1-12

چکیده
  شاهنامه، حماسه جاویدان و گران‌سنگ فردوسی، در اقیانوس ادب فارسی، دریایی است عمیق و بیکران و آکنده از مرواریدهای درخشان فرهنگ ایرانی که کندوکاو درباره آنها از ابعاد مختلف ادبی، تاریخی، اجتماعی، اسطوره‌ای، ...  بیشتر