سبک شناسی ‌نفثه المصدور زیدری نسوی
سبک شناسی ‌نفثه المصدور زیدری نسوی

فریدون طهماسبی؛ سولماز مظفری

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 173-188

https://doi.org/10.22108/liar.2016.20561

چکیده
    نظریۀ ساختارگرایی به عنوان یکی از مؤثرترین نظریه‌های قرن حاضر پذیرفته شده است. هدف غایی آن را «کشف و دست یافتن به راز پنهان و جنبه‌های زبان‌‌شناختی اثر ادبی» از طریق عناصر ساختاری اثر دانسته‌اند. ...  بیشتر