بررسی چندمعنایی در پسوند اشتقاقی «ین» با تکیه بر متون ادبی
بررسی چندمعنایی در پسوند اشتقاقی «ین» با تکیه بر متون ادبی

علی اکبر باقری خلیلی؛ روجا آدینه پور باقری

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 67-82

https://doi.org/10.22108/liar.2017.21770

چکیده
  واژة مشتق در دستورهای مبتنی بر نظریة ساختاری آن است که از یک تکواژ آزاد و دست کم یک وند ساخته شده­ باشد. بر اساس این نظریه، پایه­واژة کلمات مشتق الزاماً فعلی نیست و می­تواند اسمی و وصفی و... نیز باشد. ...  بیشتر