غنای قافیه در خسرو و شیرین نظامی
غنای قافیه در خسرو و شیرین نظامی

محمدحسین سرداغی؛ ناهید نصرآزادانی

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 119-132

https://doi.org/10.22108/liar.2016.20558

چکیده
    نشان دادن هنر قافیه اندیشی نظامی در سرودن منظومه خسرو و شیرین و ارزش‌های نهفته در آن سبب آشکار شدن برجستگی این اثر در بین آثار نظامی و حتی آثاری است که به تقلید از آن سروده شده است. هر چند کمال هنری ...  بیشتر