تأمّلی در پیرنگ و شخصیت‌پردازی تهران مخوف
تأمّلی در پیرنگ و شخصیت‌پردازی تهران مخوف

میرجلیل اکرمی؛ محمّد پاشایی

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1392، ، صفحه 1-20

چکیده
  مشفق کاظمی در عصر رضاشاهی نخستین رمان اجتماعی فارسی را با محور قرار دادن حقوق و آزادی‌های زنان به رشتۀ تحریر درآورد. رمان‌های اجتماعی که بعد از این رمان در دهۀ اول و دوم قرن حاضر نوشته شد، هر چند از نظر ...  بیشتر