کارکردهای روایی در شعر طاهره صفّارزاده بر اساس نظریّۀ روایت‌شناسی بارت
کارکردهای روایی در شعر طاهره صفّارزاده بر اساس نظریّۀ روایت‌شناسی بارت

علی ضیاءالدینی دشتخاکی؛ سیدجواد مرتضایی

دوره 8، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 97-112

https://doi.org/10.22108/liar.2016.21201

چکیده
  اعتباربخشی به واقعیّت و استغراق در عینیّت، با همۀ خصوصیّات فیزیکی و باطنی آن – که با نیما آغاز شده بود – در ادامۀ حرکت شعر نو، تأثیر به­سزایی بر جای ­گذاشت و شاعر امروز دریافت که روایت می­تواند ...  بیشتر