بررسی استعاره های تأویلی مولانا بر پایه جری و تطبیق آیات قرآن
بررسی استعاره های تأویلی مولانا بر پایه جری و تطبیق آیات قرآن

لیلا مدیری؛ محمدابراهیم مالمیر

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 151-168

https://doi.org/10.22108/liar.2016.21024

چکیده
  جری و تطبیق، اصطلاحی است برگرفته از روایات که از اصل «وحدت معنایی و تکثر مصداقی» مایه می‌گیرد و در حقیقت یکی از معانی اصطلاحی تأویل و عبارت است از انطباق و حمل الفاظ و آیات بر مصادیقی غیر از آنچه ...  بیشتر