نشانه‌شناسی تخیل و استعاره در داستان «نشانی» احمدرضا احمدی
نشانه‌شناسی تخیل و استعاره در داستان «نشانی» احمدرضا احمدی

فاطمه کاسی؛ محمد صادق بصیری

دوره 9، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 53-62

https://doi.org/10.22108/liar.2017.21399

چکیده
  این مقاله قصد دارد تا با تحلیل نشانه‌‌ها در داستان «نشانی» احمدرضا احمدی، به واکاوی عناصر تخیل و استعاره بپردازد. احمدی از شاعران و نویسندگان دهة چهل ایران است. او همزمان با شاعری در زمینة ادبیات ...  بیشتر