«بررسی عکس اختیار تسکین»
«بررسی عکس اختیار تسکین»

مجید سرمدی؛ مهدی شعبانی

دوره 9، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 161-172

https://doi.org/10.22108/liar.2017.21400

چکیده
  تسکین یکی از اختیارات شاعری است که طی آن شاعر می‌تواند یک هجای بلند به‌جای دو هجای کوتاه بیاورد؛ اما عکس اختیار تسکین (آوردن دو هجای کوتاه به‌جای یک هجای بلند) از نظر عروض‌پژوهان، صحیح نیست؛ لکن در شعر ...  بیشتر