بررسی نشانه‌معناشناختی داستان لیلی و مجنون جامی بر پایة تحلیل گفتمان
بررسی نشانه‌معناشناختی داستان لیلی و مجنون جامی بر پایة تحلیل گفتمان

سیداحمد پارسا؛ منصور رحیمی

دوره 9، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22108/liar.2017.21371

چکیده
  تحلیل نشانه‌معناشناختی، به بررسی نحوة ارتباط نشانه‌های زبانی در نظام گفتمانی و در سطحی فراتر از جمله می‌پردازد. این تحلیل نشان می­دهد که یک نشانه در ارتباط با سایر نشانه‌های گفتمانی و در نظام کلی ...  بیشتر