کارکردِ عروضیِ ردیف در شعر فارسی
کارکردِ عروضیِ ردیف در شعر فارسی

مجید منصوری

دوره 9، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 203-214

https://doi.org/10.22108/liar.2017.21402

چکیده
  یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین کارکردهای ردیف که انطباق واژه‌ها و کلمات گونه‌گون با قوافی متعدد و سازگار ساختنِ آن‌ها با برخی بحور است، تا به اکنون مورد تحلیل و بررسی قرار نگرفته است. به عبارت دیگر، ردیف ...  بیشتر