بررسی روابط معنایی وابسته های خاص عددی و معدود در اشعار بیدل دهلوی
بررسی روابط معنایی وابسته های خاص عددی و معدود در اشعار بیدل دهلوی

خدابخش اسداللهی؛ ولی علی منش

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 17-32

https://doi.org/10.22108/liar.2018.94086.0

چکیده
  در سطح فرم اشعار بیدل دهلوی، عناصر متعددی زبان را نامألوف کرده­ و منجر به هنجارگریزی شده­ است. «وابسته­های خاص عددی» از مهم‌ترین این عناصر است که دریافت معنی را نیز دشوار کرده است. وابسته­های ...  بیشتر