بررسی کهن الگویی زمان در شعر حافظ
بررسی کهن الگویی زمان در شعر حافظ

عباس محمدیان؛ پروین هاشم پور؛ مهین میرزابیاتی

دوره 9، شماره 3 ، مهر 1396، ، صفحه 43-60

https://doi.org/10.22108/liar.2017.93911

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر دریافت ابعاد و شیوه‌‌های ظهور مقولۀ زمان از دیدگاه کهن‌الگویی در دیوان حافظ است. زمان، مفهومی گسترده، عمیق و تا حدود بسیار زیادی ناشناخته و کهن‌ است که از آغاز آفرینش، ذهن بشر را به ...  بیشتر