هنجارگریزی آوایی در مثنوی های سنایی
هنجارگریزی آوایی در مثنوی های سنایی

غلامرضا سالمیان؛ سمیرا صمیمی‌فر

دوره 9، شماره 3 ، مهر 1396، ، صفحه 13-26

https://doi.org/10.22108/liar.2017.93935

چکیده
  پژوهش حاضر بر آن است که  خصیصه‌های زیبایی‌شناختی را در مثنوی‌های سنایی از حیث فنون آوایی بررسی کند؛ بدین منظور، از نظریات نوین زبان‌شناسی و ادبی مناسب با اثر بهره جسته‌ است. نظریة هنجارگریزی یکی ...  بیشتر