بررسی و تحلیل نقش امر و نهی در آثار فارسی عین‌القضات همدانی
بررسی و تحلیل نقش امر و نهی در آثار فارسی عین‌القضات همدانی

معصومه محمّدی

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1390، ، صفحه 139-150

چکیده
    علوم و فنون بلاغی شامل معانی، بیان و بدیع در شکل‌گیری زبان عرفانی نقش مهمّی دارد. با توجّه به قواعد و اصول علم معانی، نقش و اهمّیّت انواع جمله در انتقال مفاهیم قابل بررسی است. این علم انواع جمله را ...  بیشتر