بررسی مضامین در غزلیات سلمان ساوجی
بررسی مضامین در غزلیات سلمان ساوجی

زهرا منصوری نوری؛ معصومه یاری ایلی؛ اقدس فاتحی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 99-144

https://doi.org/10.22108/liar.2018.93964.0

چکیده
  در غزلیات سلمان ساوجی، شاعر قرن هشتم، تلفیق دوگونه غزل عارفانه و عاشقانه بنا به اقتضای عصر و دوره، به گونه‌ای بسیار طبیعی انعکاس یافته است. درونمایه‌‌ها و مضامین این اشعار دربرگیرندة معانی دقیق و ظریفی ...  بیشتر