تحلیل ساختار روایی رمان بعد از پایان نوشتة فریبا وفی
تحلیل ساختار روایی رمان بعد از پایان نوشتة فریبا وفی

تیمور مالمیر؛ چنور زاهدی

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 53-66

https://doi.org/10.22108/liar.2017.21768

چکیده
  این مقاله به واکاوی ساختار روایی و شیوۀ خاص روایتگری در رمان بعد از پایان فریبا وفی پرداخته است. وی از داستان‌نویسان پرکار عصر ماست که از اولین رمان وی پرندة من تا کنون دغدغۀ او کاستن از گرفتاری‌‌های ...  بیشتر