تحلیل ساختاری زمان در رمان درخت انجیر معابد با تأکید بر نظریة ژنت
تحلیل ساختاری زمان در رمان درخت انجیر معابد با تأکید بر نظریة ژنت

صفیه توکلی مقدم؛ فاطمه کوپا

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 17-32

https://doi.org/10.22108/liar.2017.21766

چکیده
  تحلیل ساختاری زمان، یکی از رویکردهای جدید در حوزة نقد ادبی به حساب می­آید که دریافتی جامع از ابعاد زیبایی­شناختی و نظام نحوی حاکم بر داستان­ها ارائه می­کند. ژنت از جمله نظریه­پردازانی است که ...  بیشتر