بررسی ارزش
بررسی ارزش " تکرار " از دیدگاه مکتب صورتگرایی

بهیه احمدی بیدگلی؛ محمدرضا قاری

دوره 10، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 89-104

https://doi.org/10.22108/liar.2019.94005.0

چکیده
  بحث تکرار یکی از مباحث مهم کتب بدیعی- بلاغی است که از دیرباز کانون توجه علمای بلاغت بوده است؛ ولی آنچنانکه باید و شاید ارزش موسیقایی آن را بررسی و تحلیل نکرده‌اند. البته بعضی از معاصران (شفیعی، شمیسا، ...  بیشتر