دایره واژگان (Diction) و نقش آن در شتاب روایت شاهنامه
دایره واژگان (Diction) و نقش آن در شتاب روایت شاهنامه

عباس جاهدجاه؛ لیلا رضایی

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1390، ، صفحه 47-62

چکیده
  روایت شاهنامه با وجود اطناب و کندی، در موارد زیادی نیز با ایجاز و شتاب همراه شده است. بررسی ابیات شاهنامه نشان می‌دهد، یکی از عوامل مهم ایجاد شتاب در این روایت، به‌کارگیری شگردهایی در عرصه داستان ‌پردازی ...  بیشتر