رویکرد بینامتنی در آموزه های تعلیمی پروین اعتصامی و مولوی
رویکرد بینامتنی در آموزه های تعلیمی پروین اعتصامی و مولوی

فاطمه کاکاوند قلعه نویی؛ عفت نجار نوبری

دوره 9، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 47-56

https://doi.org/10.22108/liar.2017.94099.0

چکیده
  تحلیل با رویکرد «بینامتنی» ارتباط یک متن با سایر متون پیشین یا معاصر آن متن را بررسی می‌کند. بینامتنیت از ابداعات «ژولیا کریستوا» بود که بعدها با تحقیقات «ژرار ژنت» بسط و گسترش یافت و ...  بیشتر