بررسی سبک نثر «قوانین دستگیری»
بررسی سبک نثر «قوانین دستگیری»

طاهره میرزائی؛ علی(پدرام) میرزائی؛ مرتضی چرمگی؛ محسن صادقی

دوره 8، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 131-142

https://doi.org/10.22108/liar.2016.21203

چکیده
  «قوانین دستگیری» اثری گرانبها در زمینه دستور زبان فارسی و معانی بیان است که به صورت نسخه خطی باقی مانده و در صورت تصحیح به شیوة علمی و دقیق، منبعی بسیار ارزشمند به میراث زبان و ادبیات فارسی خواهد ...  بیشتر