بررسی متن شناسی و سبکی «نورس چمن» در فنّ ترسّل
بررسی متن شناسی و سبکی «نورس چمن» در فنّ ترسّل

سید امیر جهادی؛ حمیدرضا خوارزمی

دوره 9، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 79-90

https://doi.org/10.22108/liar.2018.94127.0

چکیده
  کتابت و دبیری در شمار مشاغل شریف و ارزشمند دیوانی است و از دیرباز نقشی مهم و محوری در دواوین سلطنت و خلافت و به موازات آن به گونه­ای غیر‌رسمی در اجتماع ایفا کرده­است. کاتبان و منشیان برای این فنّ شریف، ...  بیشتر