مقایسه ساختار تشبیهات مخزن الأسرار و مطلع الأنوار
مقایسه ساختار تشبیهات مخزن الأسرار و مطلع الأنوار

علیرضا نبی لو؛ مصطفی شیروی

دوره 2، شماره 2 ، بهمن 1389، ، صفحه 35-62

چکیده
  در این مقاله تشبیهات مخزن الأسرار و مطلع الأنوار، از وجوه مختلفِ بلاغی؛ یعنی موضوعی، طرفین تشبیه،  زاویة تشبیه، ساختار شکلی، وجه شبه، ادات، حسی، عقلی و انتزاعی بودن، تشبیهات گسترده و فشرده، مفرد و ...  بیشتر